25-usmaniya-district-level-kabaddi-tournament-
24-jeddah-mei-zabardast-barish
23-urdu-aalami-mushaira-bangalore
22-aalami-urdu-mushaira-bangalore
21-hasnaat-college-world-urdu-conference-bangalore
20-bangalore-world-urdu-conference-part-two
19-world-urdu-conference-bangalore-at-hotel-capitol
idara adabe islami bkl ka urdu mushaira
zuhaib jailani kharoori(najme ikhwan)
TMC president banne par inyatulla shabandri ko JDS ki tahniyat
moulana ilyaz nadvi ko labbaik nawayat ki tahniyat
nawayat mehfil bkl prog world konkani convantion
world konkani convantion mangalore
12-sun-shine-eid-milan-bhatkal